Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – II. osztály

Program- és tantervjavaslat a középiskolák 2. osztályában szabadon választható Honismeret és néprajz tantárgyhoz

A tanegység célja és feladata

A tanegység célja a tudásanyag bővítése, a mindennapi  élet megismerése, a „saját kultúra” szélesebb kontextusba helyezése.

A tanegység feladata a mindennapi élet elemeinek (mint a család, a táplálkozás, oktatás, gyermekjátékok, szórakozás, település, viselet stb.) megismerése segítségével történeti folyamatok összefüggéseinek felismerése. A tanegység a szűkebb környezetet koncentrikusan körbevevő nagyobb egységek (Szerbia, Balkán-félsziget, Földközi-tenger, Közép-Európa, Európa, Eurázsia) megismerésén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet az általános összefüggésekre, a jelenségek kontinuus voltára. Az érdeklődés és kreativitás felkeltése révén a tanuló átfogóbb képet kap a múltról és a múltban zajló folyamatokról.

Megjegyzések: a tananyagnak a történelemtanítás programját lenne szerencsés követnie, de külön hangsúlyt kell kapnia a régió történelmének.

Operatív feladatok

  • a mindennapi élet fogalmának megértése
  • a mindennapi élet kutatása jelentőségének felismerése
  • a jelenkori és múltbéli mindennapi élet közötti különbségek észlelése
  • a heraldika szabályainak megismerése
  • mindennapi élet a középkori Európában
  • mindennapi élet a középkori Balkánon és Közép-Európában
  • mindennapi élet a mai Vajdaság területén
  • a tanulók önálló munkára ösztönzése
  • a kreativitás fejlesztése
  • a különböző forrásokból származó ismeretanyag integrálási készség fejlesztése

Évi óraszám: 36 óra (heti 1 óra)

A program tartalmi elemei

Tszáma Témakör Új Gyk Ism
I. Bevezető
– a múlt fogalma
– a múlt tanulmányozásának fontossága
– a mindennapi élet fogalmának meghatározása (család, háztartás, település, társadalmi osztályok, táplálkozás, ruházkodás, játékok, orvoslás, gondolkodás, foglalkozások)
2 1 1
II. A gazdálkodás, Árpádházi királyok, vegyesházi királyok, műemlékek, harci cselekmények
– Aracs és Bács meglátogatása
– A szerb-magyar kulturális kapcsolatok, szerb despoták, Szerbia eleste
– A közös küzdelem hősei (Hunyadi, Mátyás, Kinizsi)
– A mohácsi vész
– A mohácsi vész következményei és a fellépő interregnum eseményei (Jovan Nenad)
1 5 -
III. Mindennapi élet a középkori Európában
– A feudalizmus rendszere
– Királyi és hercegi udvarok
– Jobágyok, városlakók
– A középkori városok és lakói
– A vidék
– Táplálkozás és ruházkodás a középkorban
– Lakhely és települések (bútor, tűzhely)
– Használati tárgyak (szerszámok, fegyverek)
– Hitvilág (ősök kultusza, áldozat, totemek)
4 4 2
IV. Mindennapi élet a Balkánon és Közép-Európában 4 1 1
V. Mindennapi élet a középkorban a mai Vajdaság területén
Buda eleste, törökellenes küzdelmek, a mai Vajdaság a Török Birodalomban
Mindennapi élet a hódoltságban, kulturális elemek átvétele
Gyakorlás: Gasztronómiiai kalandozás az újkorban
A felszabadító háborúk, az osztrákok balkáni hadjárata, a nagy szerb vándorlás
A zentai csata és a karlócai béke
Ismétlés
3 3 -
14 14 4